Hieronder leest u ons privacyreglement. U kunt het privacyreglement ook via onderstaande link downloaden als pdf-bestand.
Privacyreglement De Visser & Kant V.O.F.
Privacyreglement De Visser & Kant V.O.F.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

De Visser & Kant V.O.F. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft De Visser & Kant V.O.F. de plicht om haar cliënten, de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt in het geval van budgetbeheer, relaties in het kader van bewindvoering en budgetbeheer en zakelijke relaties van De Visser & Kant V.O.F.:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Visser & Kant V.O.F. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De Visser & Kant V.O.F. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft De Visser & Kant V.O.F. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Visser & Kant V.O.F. expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die De Visser & Kant V.O.F. gebruikt en het doel van het gebruik

De Visser & Kant V.O.F. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van De Visser & Kant V.O.F., als u wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt in het geval van budgetbeheer bent, een relatie van De Visser & Kant V.O.F. bent in het geval van bewindvoering en budgetbeheer, als u een zakelijke relatie van De Visser & Kant V.O.F. bent of via het contactformulier op de website contact met ons opneemt. De Visser & Kant V.O.F. verzamelt van cliënten naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, polisnummer van de verzekering, mogelijk uitkeringsgegevens en mogelijk medische gegevens, kopie van het identiteitsbewijs, beschikkingen van de rechtbank, IBAN-nummer en toegang tot bankafschriften. De Visser & Kant V.O.F. verzamelt als wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt in het geval van budgetbeheer naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk IBAN-nummer. Van relaties in het kader van bewindvoering en budgetbeheer worden naam, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk adres verwerkt en van relaties in het kader van de bedrijfsvoering van De Visser & Kant V.O.F. naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten, de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt in het geval van budgetbeheer, relaties in het kader van bewindvoering en budgetbeheer en zakelijke relatiesmet De Visser & Kant V.O.F. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten, de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt in het geval van budgetbeheer, relaties in het kader van bewindvoering en budgetbeheer, zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Visser & Kant V.O.F. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de De Visser & Kant V.O.F.-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Visser & Kant V.O.F. met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/ beveiligde toegang/ geheimhouding/ bewaartermijn

 • De Visser & Kant V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor De Visser & Kant V.O.F. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door De Visser & Kant V.O.F. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor De Visser & Kant V.O.F. om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor De Visser & Kant V.O.F. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan De Visser & Kant V.O.F. verstrekte persoonsgegevens;
 • De Visser & Kant V.O.F. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De Visser & Kant V.O.F. hanteert een termijn van zeven jaar na de beëindiging dienstverlening, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal De Visser & Kant V.O.F. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van De Visser & Kant V.O.F..

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met De Visser & Kant V.O.F. opnemen en probeert De Visser & Kant V.O.F. er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal De Visser & Kant V.O.F. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op deze website.

Privacyreglement De Visser & Kant V.O.F. versie juli 2018

Contactgegevens

085-1046721
spreekuur: ma, di, do, vr 13.00-15.00
www.devisser-kant.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adresgegevens

De Visser & Kant V.O.F 
Postbus 2027
4200 BA GORINCHEM

Bedrijfsgegevens

NL27RABO 0155166298
KvK Rotterdam 61492558

Wij zijn aangesloten bij

branch